Aktualnie przeglądasz: Strona główna » Aktualności » Aktualność

Aby otrzymać emeryturę, trzeba najpierw zwolnić się z pracy

Jednak nastąpił powrót do przepisu obowiązującego przed 8 stycznia 2009 r., warunkującego otrzymanie przyznanej emerytury od rozwiązania ostatniego stosunku pracy.

Usunięcie tego warunku było konsekwencją realizacji programu zwiększenia aktywności zawodowej osób powyżej 50. roku życia. Okazało się to jednak zbyt daleko idące, zwłaszcza wobec kryzysu gospodarczego i pojawiających się trudności na rynku pracy.

Stąd też, po niespełna 2 latach, ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw ponownie wprowadziła do ustawy o emeryturach i rentach z FUS przepis (art. 103a), zgodnie z którym: "Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego".

Dotyczy to zarówno wcześniejszych emerytów, jak i tych, którzy ukończyli już powszechny wiek emerytalny, a więc odpowiednio 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni.

Nowy przepis wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., jednak w stosunku do emerytur przyznanych do końca ubiegłego roku będzie miał zastosowanie dopiero od 1 października 2011 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych do 31 stycznia br. poinformuje osoby pobierające emerytury o obowiązujących nowych warunkach pobierania świadczenia w przypadku kontynuowania stosunku pracy u pracodawcy, z którym stosunek ten był zawarty przed dniem nabycia prawa do emerytury. Osoby te do 30 września 2011 r. będą musiały zdecydować, czy nadal kontynuować zatrudnienie, co oznacza zawieszenie prawa do świadczenia od 1 października 2011 r., czy też zwolnić się z pracy i zachować ciągłość w wypłacie emerytury.

Przy czym w dalszym ciągu nic nie stoi na przeszkodzie, aby emeryt ponownie się zatrudnił, nawet następnego dnia po rozwiązaniu stosunku pracy i to u tego samego pracodawcy.

Warto dodać, iż Prezydent RP, mimo podpisania ustawy wprowadzającej m.in. niekorzystną dla emerytów zmianę, zapowiedział, że wystąpi z inicjatywą ustawodawczą, która ma ponownie umożliwić łączenie emerytury z zatrudnieniem bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy.

Wróć